Skip Navigation LinksSākums > E-veselības projekti > E-veselības III kārtas projekti > Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju

ERAF logo


Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju".

Pasākumu realizācija plānota, ievērojot ieteikumus par iepriekšējiem E-veselības attīstības posmiem (t. sk. lietotāju, sadarbības partneru, trešo pušu izstrādātāju). Projekts tiks īstenots projektu programmā, apvienojot šī projekta un otra 3. kārtas projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" pārvaldības aktivitātes. No abiem 3. kārtas projektiem šis projekts ir noteikts par programmas vadošo projektu. Projekts paredz pilnveidot publiskās pārvaldes E-veselības platformas ietvaros 18 procesus un publicēt 10 atvērtās datu kopas.Projekta īstenotājs: 
Nacionālais veselības dienests.


Projekta partneri:
 Veselības ministrija (VM), Zāļu valsts aģentūra (ZVA), Veselības inspekcija (VI), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (VTMEC).


Projekta norises laiks:
 projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā no līguma vai vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu.


Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms:
 ir 5 milj. eiro, tajā skaitā 4 250 000 eiro ir ERAF finansējums (85 %) un 750 000 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums (15 %).Projekta virsmērķis:
 nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, operatīvāku un efektīvāku finanšu informācijas un informācijas par pakal¬pojumiem pārvaldību veselības aprūpes nozarē valsts un iestāžu līmenī, lai pie¬ņemtu pamatotus un nozarei stratēģiski un taktiski svarīgus lēmumus.


Projekta mērķi:

1. Ārstniecības pakalpojumu kvalitātes veicināšana, nodrošinot:

 • pilnveidotu informācijas komunikāciju tehnoloģiju atbalstu ambulatoro procesu veikšanai;
 • iespēju saņemt attālinātu ārsta konsultāciju (ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis), ņemot vērā pacienta slimības vēsturi un citu medicīnisko informāciju;
 • mazāk atkārtotus pacientu izmeklējumus un padarot dažādu iestāžu veiktos ārstniecības izmeklējumus salīdzināmus;
 • neatliekamās palīdzības sniegšanā operatīvu kritiski nepieciešamo pacienta datu saņemšanu;
 • iespēju ārstniecības personai piekļūt plašākai informācijai par sniegtajiem pakalpojumiem;
 • recepšu izrakstīšanā informāciju par mijiedarbību un kontrindikācijām. 

2. Administratīvā sloga mazināšana, nodrošinot:

 • vienotu valsts atmaksāto veselības pakalpojumu rindu un pacientu reģistrāciju; 
 • elektronizētu medicīniskā nāves cēloņa reģistrāciju.

3. Veselības nozares pārvaldības un uzraudzības uzlabošana, nodrošinot:

 • uzlabotu medicīnisko dokumentu pārvaldību;
 • papildu iespēju pacientam un ārstam apliecināt savu identitāti, izmantojot drošu elektronisku identifikācijas līdzekli.

4. Publiskās pārvaldes efektivitātes veicināšana, nodrošinot:

 • paātrinātu ziņošanas procesu par infekcijas slimībām;
 • elektronizētu apziņošanas mehānismu starp ārstniecības personām, farmaceitiem un pacientiem (paplašinot jau šobrīd pieejamo apziņošanas mehānismu). Projektā paredzētas šādas darbības:

1. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana;

2. programmatūras izstrādes iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

3. programmatūras dokumentācijas izstrāde;

4. kvalitātes uzraudzības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

5. kvalitātes kontrole;

6. sistēmas izstrāde;

7. programmatūras drošības un veiktspējasaudita iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

8. sistēmas drošības un veiktspējas audits;

9. E-veselības platformas darbināšanai nepieciešamā specifiska tehniskā infrastruktūras iegāde;

10. publicitāte.Projekta statuss: 


Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta sadarbības partneriem – VID, ZVA, VI, SPKC un VM. Izstrādāta iepirkuma dokumentācija iepirkumam “Projektu "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" un “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole un tehniskās specifikācijas izstrāde”. Notiek iepirkuma dokumentācijas saskaņošana ar VM. Šī gada janvārī plānots uzsākt iepirkuma procedūru. 2019. gada beigās NVD sagatavoja ziņojumu, iesniegšanai Ministru Kabinetā, par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. janvārim.Projekta vadītājs:

Monika Seļicka, tālrunis: 67519983.