Skip Navigation LinksSākums > Jaunumi > Iedzīvotājiem

Rezidentu piekļuve E-veselības sistēmai

09.05.2018.
Ņemot vērā veselības nozares speciālistu interesi par rezidentu piekļuvi E-veselības sistēmai un iespējām izmantot tās pakalpojumus, Nacionālais veselības dienests aicina līgumpartnerus iepazīties ar skaidrojošu informāciju.

Rezidenta kompetences ārstniecības iestādē ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 268* atbilstoši kuriem:

  • 1. un 2. rezidentūras gada rezidents, kas apgūst pamatspecialitāti, var strādāt attiecīgajā specialitātē sertificēta un apmācīttiesīga speciālista tiešā uzraudzībā;​
  • sākot ar 3. studiju gadu rezidents, kurš apgūst pamatspecialitāti, un rezidents, kurš apgūst apakšspecialitāti vai papildspecialitāti, var strādāt attiecīgajā specialitātē sertificēta un apmācīttiesīga speciālista vadībā. Vienlaikus noteikts, ka šo rezidentu patstāvīgā darba apjomu nosaka ārstniecības iestādes vadītājs, pamatojoties uz attiecīgās rezidentūras studiju programmas vadītāja un attiecīgajā specialitātē sertificēta un apmācīttiesīga speciālista vērtējumu par rezidenta iegūtajām teorētiskajām zināšanām un profesionālajām prasmēm izglītības programmas apguves laikā.

 

Rezidenta patstāvīgā darba apjomam ārstniecības iestādē ir jābūt noteiktam rakstveidā. Ja tā ietvaros rezidents ir tiesīgs izsniegt medicīnisko dokumentu, ir jānorāda, kādu medicīnisko dokumentu rezidents ir tiesīgs izsniegt patstāvīgi. Šādā gadījumā dokumentu būs tiesības parakstīt rezidentam, bet atbildīgs par rezidenta paveikto būs apmācīttiesīgais speciālists. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izrakstīt e-receptes un citus medicīniskos dokumentus E-veselības sistēmā ir tiesības rezidentam, kurš apgūst pamatspecialitāti, sākot no 3. studiju gada, un rezidentam, kurš apgūst apakšspecialitāti vai papildspecialitāti, ja rezidenta patstāvīgā darba apjomā ir noteiktas tiesības izrakstīt attiecīgos medicīniskos dokumentus.

 

Lai rezidents varētu piekļūt pacienta datiem E-veselības sistēmā, viņam jāizveido E-veselības sistēmā lietotājs. Rezidentam lietotāju ārstniecības iestādes vārdā izveido konkrētās ārstniecības iestādes noteikta persona (administrators), ja E-veselības sistēmas lietotāju skaits ārstniecības iestādē pārsniedz 5, vai Nacionālā veselības dienesta speciālisti, ja sistēmas lietotāju skaits ārstniecības iestādē ir 5 vai mazāk. E-veselības sistēmas lietotājs tiek izveidots, pamatojoties uz Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā esošiem datiem (tos sniedz ārstniecības iestāde par personām, kas uzsāk vai pārtrauc darba attiecības ārstniecības iestādē).

 

Ja, piemēram, konkrētais rezidents šajā reģistrā nav piesaistīts ārstniecības iestādei, kurā sniedz pakalpojumus, administrators vai Nacionālā veselības dienesta speciālisti nevarēs viņam izveidot pieeju E-veselības sistēmai. Tāpēc pirms pieejas izveides nepieciešams pārbaudīt, vai Veselības inspekcijas reģistrā ir pieejami aktuāli dati. Reģistrs ir pieejams Veselības inspekcijas vietnes www.vi.gov.lv sadaļā “Datubāzes”.

 

Lietotājam piešķirto darbību apjomu nosaka, pamatojoties uz Ārstniecības iestādes noteikto rezidenta pastāvīgā darba apjomu.

 

Ja rezidenta patstāvīgā darba apjomā ir noteiktas tiesības izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pilnībā vai daļēji kompensē no valsts budžeta līdzekļiem, un izsniegt nosūtījumu valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanai, ārstniecības iestādei līguma pielikumā (līgums, kas ir  noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu) jābūt norādītai informācijai par rezidentu.

 

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt Nacionālajam veselības dienestam uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv.

 

* Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumi Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”.